آزمایشگاه

اطلاعات شرکت
  • اراک،کیلومتر 20 جاده تهران،شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد) فاز 2 خیابان 204
  • 086-33283910 الی 11
  • شنبه - چهار شنبه: 8:00 - 16:00 ------- پنج شنبه 8:00 - 13:00
آزمایشگاه

آزمایشـگاه کنتـرل کیفی شـرکت بـاران پـل اراک در سـال ۱۳۸۱ به منظـور انجام آزمـون هـای لولـه هـای پلی اتیلـن و در جهت ارتقـاء کیفیت محصـولات تولیدی و همچنیـن افزایـش میـزان رضایت مندی مشـتریان ،آغـاز بکار نموده اسـت .  بـا توسـعه ،تکمیـل و تجهیـز ایـن واحـد،در حـال حاضـر آزمایشـگاه دردو بخـش شـیمیایی و مکانیکـی و بـا […]

آزمایشـگاه کنتـرل کیفی شـرکت بـاران پـل اراک در سـال ۱۳۸۱ به منظـور انجام آزمـون هـای لولـه هـای پلی اتیلـن و در جهت ارتقـاء کیفیت محصـولات تولیدی و همچنیـن افزایـش میـزان رضایت مندی مشـتریان ،آغـاز بکار نموده اسـت . 
بـا توسـعه ،تکمیـل و تجهیـز ایـن واحـد،در حـال حاضـر آزمایشـگاه دردو بخـش شـیمیایی و مکانیکـی و بـا بهـره منـدی از تجهیـزات آزمایشـگاهی مـدرن و کادر فنـی مجـرب و متخصـص در حـوزه شـیمی و مهندسـی شـیمی پلیمـر و مطابـق با اسـتانداردهای ملـی ۷۶۰۷، ۱۴۴۲۷-۲، ۱۴۴۲۷-۱ و در جهـت خط مشـی سیسـتم مدیریـت کیفیتISO 9001:2015،کلیـه آزمونهای مربوطه بر روی مواد اولیه و محصـولات تولیـدی انجـام مـی گردد. 

اهداف و خط مشی آزمایشگاه کنترل کیفی : 
۱)افزایش کیفیت محصولات و خدمات به منظور تامین رضایت مشتریان 
۲)بهبود مستمر و ارتقاء مجموعه فعالیت های آزمایشگاه 
۳)تامین و تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز در این حوزه 
۴)ارتقاءسطح علمی ومهارتی پرسنل از طریق آموزش های مربوطه 
۵)بازنگری و اصلاح روش های اجرایی از طریق آموزش پرسنل 
۶)برقراری تعامل و ارتباط مناسـب با اداره کل اسـتاندارد اسـتان به منظور آگاهی ازآخریـن تغییرات و اصلاحات اسـتاندارد های مربوطه 
۷)انجام به موقع کالیبراسیون دوره ای تجهیزات آزمایشگاهی 
۸)اخذ مجوز آزمایشـگاه همکار و اسـتانداردISO17025 

عناوین آزمونهای مربوطه : 
۱)تعیین زمان القای اکسایش(O.I.T) 
۲)اندازه گیری مقدار دوده در محصولات پلی اتیلن 
۳)چگونگی توزیع و پخش رنگدانه یا کربن 
۴)تعیین دانسیته 
۵)آزمون مقاومت در برابر فشار هیدرو استاتیک 
۶)تعیین نرخ جریان مذاب(M.F.R) 
۷)آزمون میزان کرنش در شکست (Tensile Test) 
۸)اندازه گیری میزان برگشت طولی 
۹)کنترل ابعادی و خصوصیات ظاهری